Felelősségi nyilatkozat

A szolgáltatást igénybe vevő személy az alábbiakat kijelentem és tudomásul veszem:

– az eszközöket, berendezéseket rendeltetésének megfelelően vagyok köteles használni. Tudomásul veszem, hogy mindennemű (rendeletesszészerű, illetve nem rendeltetésszerű) használatból eredő sérülésekért szolgáltató felelősséget nem vállal;

– köteles vagyok a mentőmellény használatára, ennek megszegése esetében semmilyen igénnyel nem léphetek fel szolgáltatóval szemben

– bármely személy zavarásától, életében, testi épségében, egészségében történő mindenfajta károkozástól, valamint annak veszélyeztetésétől köteles vagyok tartózkodni;

– a szolgáltató alkalmazottainak utasításait, tanácsait, instrukcióit betartom; ugyanakkor tudomásul veszem, hogy a sportszakmai tevékenységet, oktatást nyújtók a sporttevékenységük, utasításaik, tanácsaik során az életben, testi épségben vagy egészégben bekövetkezett sérülésekért felelősséget nem vállalnak, így ennek kockázatát teljes körűen nekem kell viselnem;

– a rendezvényen bekövetkezett balesetért, sérülésért semmiféle kártérítési igénnyel nem léphetek fel, egyúttal tudomásul veszem, hogy ezen személyek a felelősségüket ezzel kapcsolatban kizárják;

– bármely eszközben, annak alkotórészében vagy állagában bekövetkezett – akár szándékos, akár gondatlan, akár nem felróható – károkozásért teljes körű kártérítési felelősséget vállalok.

– tudomásul veszem, hogy a szolgáltató – a fenti pontokban megjelölteken túl – is kifejezetten kizárják a rendezvény egész területén személyekben vagy anyagi értékekben keletkezett károkért való felelősséget (elvesztés, megrongálódás, lopás, elhasználódás, megsemmisülés, illetve bármely más körülmény stb), még abban az esetben is, amennyiben azok más személy (akár külső harmadik személy, akár alkalmazott, akár vendég vagy egyéb személy) magatartásából erednek;

– a szolgáltató letétkezelést és megőrzést nem végez, azaz a felelősségének mértékét előre és teljes mértékben kizárja;

– tudomásul veszem, hogy amennyiben a szolgáltató a szolgáltatásának bármilyen célú bemutatására, propagálására reklámtevékenységet folytat illetve reklámanyagot készít-készíttet, és ezeken bármely vendég szerepel, úgy a reklámanyagon történő megjelenéssel összefüggésben a szolgáltatóval szemben semmilyen követeléssel nem léphetek fel, ezirányú (személyhez fűződő) jogaim érvényesítéséről lemondok;

– amennyiben bármely jogszabályban vagy egyéb előírásban, illetve szakmai szokásban szereplő rendelkezést megsértek, úgy a szolgáltató alkalmazottja jogosult akár szóban is azonnali hatállyal felszólítani a magatartás abbahagyására, illetve a rendezvény elhagyására, melynek köteles vagyok eleget tenni; tudomásul veszem, hogy a fent megnevezett személyek jogosultak továbbá a rendezvényről véglegesen is kitiltani;

– kijelentem, hogy a korábbi vagy jelenlegi egészségi állapotomról teljes körűen informáltam a szolgáltató alkalmazottját; ugyanakkor tudomásul veszem, hogy az ezzel kapcsolatos közlés, vagy annak elmaradása nem eredményezi azt, hogy baleset vagy sérülés esetén bármilyen kártérítési igénnyel léphetek fel a szolgáltatóval szemben.

 

 

Comments are closed.